SSH utan lösenord – en praktisk grej

MacBook writing

SSH utan lösenord? Är det inte osäkert? Det är alltid skönt att förenkla sin vardag och detta gör det inte osäkert alls. I detta fallet att slippa ange lösenord varje gång jag loggar på mina Raspberry Pi från min Mac. För att detta ska vara möjligt behövs det genereras ett par SSH nycklar. En publik och en privat. Gör så här:

Kontrollera om det redan finns nycklar skapade

  • Starta Terminal på din Mac och skriv följande kommando för att se om du redan har några nycklar skapade: ls ~/.ssh
  • Om du ser några filer med namnen id_rsa.pub eller id_dsa.pub så har du redan nycklar skapade och behöver inte generera nya. Eller så kan du radera dem och skapa nya med kommandot rm id*.

Skapa nya nycklar

  • För att skapa nya nycklar kör kommandot: ssh-keygen
  • Spara dem i den föreslagna sökvägen och tryck Enter
  • I nästa steg frågas du efter ett lösenord. Ange gärna ett så går det inte att kopiera din nyckel och lura systemet.
  • Kolla nu i din .ssh katalog med kommandot ls ~/.ssh
  • Där ser du nu filerna id_rsa och id_rsa.pub Det vill säga din privata och publika nyckel. Din privata nyckel håller du privat medan du kopierar din publika nyckel till din Raspberry Pi.

Kopiera publik nyckel till Raspberry Pi

  • För att kopiera den publika nyckeln till din Raspberry Pi kör följande kommando: ssh-copy-id <USERNAME>@<IP-ADDRESS> Ersätt <USERNAME> och <IP-ADDRESS> med dina egna uppgifter för Raspberry Pi. Notera att du behöver ange lösenord för att kopiera in den publika nyckeln.
  • Nu kan du testa att logga på utan lösenord genom kommandot: ssh <USER>@<IP-ADDRESS>
  • När du bekräftat att du kommer in på dina Raspberry Pi utan lösenord kan du låta Nyckelhanteraren hantera din passphrase genom att köra kommandot: ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa för att lägga till det i Nyckelhanteraren.

SSH utan lösenord är hämtad från instruktioner hos Raspberry Pi:s dokumentation.

Kontrollera Raspbian version

För att kolla vilken version av Raspbian man kör på sin Raspberry Pi kör kommandot nedan:

cat /etc/os-release

Vilket resulterar i:

PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" 

Uppdatera alla installerade paket

Kör först:

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

Generally speaking, doing this regularly will keep your installation up to date, in that it will be equivalent to the latest released image available from raspberrypi.org/downloads.

However, there are occasional changes made in the Foundation’s Raspbian image that require manual intervention, for example a newly introduced package. These are not installed with an upgrade, as this command only updates the packages you already have installed.